Câu có giới từ “把”

Câu có giới từ “把”

Câu có giới từ “把”

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang
Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Câu có giới từ “把”

Câu có giới từ “把” gọi là câu chữ “把”. Khi động từ mang ttaan ngữ vừa mang thành phần khác, như bổ ngữ chỉ kết quả, bổ ngữ chỉ xu hướng, để nhấn mạnh việc xử trí đối với tân ngữ thì người ta thường dùng “把” mang tân ngữ lên trước động từ sau chủ ngữ. Sau khi được xử trí, thì vị trí hoặc trạng thái của sự vật mà tân ngữ đại diện liền có sự biến đổi.

VD: 

1- 请把书递给我

2- 他把菜放在桌子上

Trước “把” cũng có thể có trạng ngữ hoặc động từ năng nguyện

VD:

1-你可以把那本书放在这儿

2-不要把这里的东西放在外面

Khi phủ định, từ phủ định phải đặt trước “把”

VD:

1-我没有把桌子搬到外面去

2-他没有把这个消息通知我

ĐĂNG KÝ Học tại lớp

(*) là phần nhập bắt buộc
0969.497.585