Cách phân biệt từ "着"

Cách phân biệt từ "着"

Cách phân biệt từ "着"

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Dạy tiếng Trung - Mr. Giang
Dạy tiếng Trung - Mr. Giang

Cách phân biệt từ "着"

Cách phân biệt từ "着" khi đọc là "zhe" và khi nào là “zháo”

1. Đọc là “zhe” là trợ từ động thái thể hiện sự tiếp diễn hay bắt đầu của hành động hoặc trạng thái của động từ.

CT: động từ + 着

Hình thức phủ định thường là

没+động từ+着

VD: 

你家的门口开着呢. ý nói cửa nhà bạn đang mở chưa đóng.

天下着雨. ý nói trời đang mưa

看着我. ý nói người nhìn chú ý vào mình.

2.Đọc là "zháo" thường là bổ ngữ chỉ kết quả, biểu thị hành động đã đạt được mục đích, có lúc nghĩa của nó tương tự với "到"

VD : 

1.我去飞机场接朋友,可是没接着 có thể nói "没接到”

2.等一下我睡着了 không được nói "睡到了"

ĐĂNG KÝ Học tại lớp

(*) là phần nhập bắt buộc
0969.497.585